0

L’Anomenada hipoteca inversa

Des d’una perspectiva humanista i alhora, almenys aquesta és la intenció, la d’un investigador del Dret, no ens deixara mai de sorprendre la secular facilitat que caracteritza a molts deis nostres homes i de les nostres dones d’&panya per posar la seva confiarn;a en dues institucions que tradicionalment han anat unides: el Notariat i la Banca, i alhora la secular manca de tradició en formular oportunament una consulta previa a l’únic professional llicenciat en Dret, veritablement independent, l’advocat col-legiat en exercici.


Sense valer entrar a posar en dubte l’ingent i valuosa tasca realitzada en nombrosíssimes ocasions i moments de la nostra historia política i jurídica per part del Notariat, és un fet evident que ens trobem, en els moments actuals, davant de dues qüestions de cabdal importancia:

a) D’una banda, el trafic jurídic hipotecari i immobiliari al nostre país esta des de fa anys, i no sembla que hagi de deturar-se, almenys de moment, en un apogeu incessant.
b) D’una altra banda, la tendencia a la consolidació, no només pels nacionals espanyols, sinó també per als immigrants que han vingut al nostre país, en l’adquisició a títol de propietat, de la vivenda que ocupen, essent el pare de vivendes en regim d’arrendament cada cop més reduit.

Llegir treball complet aquí

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *